Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

I korte trekk hva pinsevennene tror og lærer:

 

Se også "Pinsevennenes trosgrunnlag"

   

  Vi tror at Bibelen er Guds ord og den er vår lærebok.
   

  Vi tror på den hellige treenighet: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.
   

  Vi tror at alle har syndet og må komme til sann omvendelse som viser seg i sinnsforandring, brudd med synden og verdsligheten.
   

  Vi tror på Jesus Kristus som vår stedfortreder og forsoner og at den angrende synder som tror på ham blir rettferdiggjort og født på ny alt av nåde.
   

  Vi tror på en fremadskridende helliggjørelse for de troende.
   

  Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse skal døpes og at dåpen skal utføres som i apostlenes dager ved full nedsenkning i vann i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.
   

  Vi tror at de troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet. Her skal den troende undervises og oppbygges for sin oppgave: Å vinne andre mennesker for Gud.
   

  Vi tror at enhver troende kan få oppleve Faderens løfte om dåpen i den Hellige Ånd. Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste og søke den i tro, bønn og hjerterenselse.
   

  Vi tror at de nådegaver som omtales i Det nye testamente skal være virksomme i Guds menigheter inntil Kristus Jesus kommer tilbake.
   

  Vi tror på Kristi gjenkomst for å bortrykke de troende til himmelen, deretter hans komme for å opprette et tusendrig fredsrike på jorden og så den endelige dom: En evig fortapelse for de vantro og en evig herlighet for de troende.

   

  

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik